KLACHTENREGELING 

 

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Groeneveld Bewind: de eenmanszaak waarbij de bewindvoerder werkzaam is.
 • Bewindvoerder: degene die in de beschikking is benoemd tot beschermingsbewindvoerder
 • Indiener: de cliënt, zijn/haar erfgenaam dan wel de wettelijk vertegenwoordiger of verzoeker van het bewind, mentorschap of curatele.
 • Klacht: een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht bij Groeneveld Bewind ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de bewindvoerder.

 

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de bewindvoerder van Groeneveld Bewind. Zij kunnen zich bij het indienen en behandeling van klachten laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door een door hem/haar bevoegde persoon.

 

Artikel 3

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste bevatten:

 • Naam, adres en BSN van cliënt;
 • Contactgegevens van cliënt dan wel wettelijk vertegenwoordiger of erfgenaam;
 • Datum van indienen van de klacht;
 • Duidelijke omschrijving van de klacht;
 • Vermelding van de naam van de bewindvoerder tegen wie de klacht is gericht.

 

De klacht dient gestuurd te worden aan:

Groeneveld Bewind

t.a.v. Afdeling Klachtenafhandeling

Postbus 

2995 CD Heerjansdam

 

Artikel 4

 • Een ingediende klacht zal zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen een termijn van zes weken, worden behandeld door de bewindvoerder van cliënt. De Indiener ontvangt binnen één week na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke bevestiging van de klacht.
 • De bewindvoerder doet onderzoek naar de (on)gegrondheid van de klacht.
 • De Indiener wordt schriftelijk op de hoogte gesteld over de bevindingen en de daaruit volgende (on)gegrondverklaring van de klacht.
 • Indien de klacht gegrond wordt verklaard tracht de Bewindvoerder de klacht persoonlijk, telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
 • De bevindingen, uitkomst van het overleg en mogelijk verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden ondernomen, worden door de bewindvoerder schriftelijk medegedeeld aan de Indiener, een kopie hiervan zal aan Groeneveld Bewind worden aangeboden.
 • Als de bewindvoerder en de Indiener gezamenlijk niet tot een oplossing komen, zal de bewindvoerder de klacht ter behandeling overdragen aan een andere bij Op Orde Bewindvoering werkzame bewindvoerder. Deze stelt een onderzoek in, formuleert klacht zo nodig nader, hoort Indiener en tracht de klacht alsnog door bemiddeling binnen een nieuwe termijn van vier weken op te lossen. Ook deze uitkomst zal schriftelijk aan de Indiener worden medegedeeld.
 • Indien de Indiener deze uitkomst niet ziet als oplossing dan heeft deze de mogelijkheden om de klacht voorleggen aan de toezichthoudend kantonrechter.
 • Indien een gegronde klacht hiertoe aanleiding geeft, zal de werkwijze van Groeneveld Bewind worden aangepast. Hiervan wordt melding gemaakt aan de toezichthoudend kantonrechter.
 • Indien de klacht ongegrond wordt verklaard zal de Indiener schriftelijk uitleg worden gegeven omtrent de reden(en) van de ongegrondverklaring. Tevens wordt Indiener erop gewezen dat indien deze geen vertrouwen meer heeft in een goede samenwerking met de bewindvoerder er een verzoek tot wijziging van bewindvoerder gedaan kan worden.

 

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling van de klacht wordt gestaakt als:

 • de Indiener zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht tot de branchevereniging of kantonrechter heeft gewend.
 • de klacht anoniem is.
 • het feit waarover wordt geklaagd wordt langer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

 

 

Artikel 6

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is om bij derden informatie op te vragen, zal vooraf om toestemming van de cliënt worden gevraagd.

 

Artikel 7

Groeneveld Bewind archiveert de afgehandelde klachten en houdt een klachtenregister bij.

 

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op datum van vaststelling en geldt voor onbepaalde tijd.